Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
penial
penial
['pi:njəl]
tính từ
(giải phẫu) (thuộc) dương vật; thuộc sinh thực khí


/'pi:njəl/

tính từ
(giải phẫu) (thuộc) dương vật

Related search result for "penial"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.