Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
peccary
peccary
['pekəri]
danh từ
(động vật học) lợn cỏ pêcari (ở Trung và Nam Mỹ)


/'pekəri/

danh từ
(động vật học) lợn lòi pêcari

Related search result for "peccary"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.