Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pearl-oyster
pearl-oyster
[,pə:l'ɔistə]
danh từ
(động vật học) trai ngọc (loại trai có ngọc)


/'pə:l,ɔistə/

danh từ
(động vật học) trai ngọc

Related search result for "pearl-oyster"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.