Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
peach-brandy
peach-brandy
[,pi:t∫'brændi]
danh từ
rượu đào


/pi:tʃ,brændi/

danh từ
rượu đào

Related search result for "peach-brandy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.