Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pauperize
pauperize
['pɔ:pəraiz]
Cách viết khác:
pauperise
['pɔ:pəraiz]
ngoại động từ
bần cùng hoá


/'pɔ:pəraiz/ (pauperise) /'pɔ:pəraiz/

ngoại động từ
bần cùng hoá

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pauperize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.