Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pathological
pathological
[,pæθə'lɔdʒikl]
Cách viết khác:
pathologic
[,pæθə'lɔdʒik]
(thuộc) khoa nghiên cứu bệnh tật của cơ thể; bệnh lý
thuộc hoặc gây ra bởi căn bệnh thể xác hoặc tâm thần
vô lý; không hợp lý; bệnh hoạn
a pathological fear of cockroaches, obsession with death, hatred of somebody
sợ gián, bị thần chết ám ảnh, căm ghét ai một cách bệnh hoạn


/,pæθə'lɔdʤik/ (pathological) /,pæθə'lɔdʤikəl/

tính từ
(thuộc) bệnh học; (thuộc) bệnh lý

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.