Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pathologic
pathologic
[,pæθə'lɔdʒik]
Cách viết khác:
pathological
[,pæθə'lɔdʒikl]
tính từ
như pathological


/,pæθə'lɔdʤik/ (pathological) /,pæθə'lɔdʤikəl/

tính từ
(thuộc) bệnh học; (thuộc) bệnh lý

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pathologic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.