Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
paries
paries
['peərii:z]
danh từ, số nhiều parietes
[pə'raiiti:z]
(sinh vật học) thành vách (của một khoang trong cơ thể)


/'peərii:z/

danh từ, số nhiều parietes /pə'raiiti?:z/
(sinh vật học) thành vách (của một khoang trong cơ thể)

Related search result for "paries"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.