Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
papillae
papillae
[pə'pili:]
Cách viết khác:
papilla
[pə'pilə]
danh từ, số nhiều của papilla
như papilla


/pə'pilə/

danh từ, số nhiều papillae /pə'pili:/
(sinh vật học) nh

Related search result for "papillae"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.