Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
paedology
paedology
[pi'dɔlədʒi]
Cách viết khác:
pedology
[pi'dɔlədʒi]
danh từ
môn tâm lý trẻ em, nhi đồng học


/pi'dɔlədʤi/

danh từ
môn tâm lý trẻ em, nhi đồng học ((cũng) pedology)

Related search result for "paedology"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.