Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
paddle board
paddle+board
['pædlbɔ:d]
danh từ
ván (để) cưỡi sóng


/'pædlbɔ:d/

danh từ
ván (để) cưỡi sóng

Related search result for "paddle board"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.