Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overdrawn
overdrawn
động từ
Xem overdraw
tính từ
rút quá nhiều số tiền gởi trong một tài khoản (ngân hàng)
I am overdrawn by 500 pound
tôi đã rút quá mức đến 500 pao
chi trội (có nhiều tiền rút ra hơn tiền được trả)
a heavily overdrawn account
một tài khoản chi trả rất lớn


/'ouvə'drɔ:/

động từ overdrew, overdrawn
rút quá số tiền gửi (ngân hàng)
phóng đại, cường điệu, cường điệu quá hoá hỏng

Related search result for "overdrawn"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.