Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overcloy
overcloy
['ouvə'klɔi]
ngoại động từ
làm cho phỉ, làm hoàn toàn thoả mãn


/'ouvə'klɔi/

ngoại động từ
làm cho phỉ, làm hoàn toàn thoả mãn

Related search result for "overcloy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.