Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
over-develop
over-develop
['ouvədi'veləp]
ngoại động từ
(nhiếp ảnh) rửa quá


/'ouvədi'veləp/

ngoại động từ
(nhiếp ảnh) rửa quá

Related search result for "over-develop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.