Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
outstay/overstay one's welcome
outstay/overstay+one's+welcome
thành ngữ outstay
To outstay/overstay one's welcome
ở chơi lâu đến nỗi người ta không muốn tiếp nữaGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.