Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
outreason
outreason
[aut'ri:zn]
ngoại động từ
suy luận giỏi hơn, lập luận giỏi hơn


/aut'ri:zn/

ngoại động từ
suy luận giỏi hơn, lập luận giỏi hơn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.