Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
outrageous

outrageous
[aut'reidʒəs]
tính từ
xúc phạm, làm tổn thương
lăng nhục, sỉ nhục
tàn bạo, vô nhân đạo
quá chừng, thái quá
mãnh liệt, ác liệt
kỳ quặc


/aut'reidʤəs/

tính từ
xúc phạm, làm tổn thương
lăng nhục, sỉ nhục
táo bạo, vô nhân đạo
quá chừng, thái quá
mãnh liệt, ác liệt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "outrageous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.