Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
orthochromatic
orthochromatic
[,ɔ:θoukrə'mætik]
tính từ
chính sắc


/,ɔ:θoukrə'mætik/

tính từ
chính sắc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.