Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
organ-loft
organ-loft
['ɔ:gənlɔft]
danh từ
phòng để đàn ống (trong nhà thờ)


/'ɔ:gənlɔft/

danh từ
phòng để đàn ống (trong nhà thờ)

Related search result for "organ-loft"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.