Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
organ-builder
organ-builder
['ɔ:gən,bildə]
danh từ
người làm đàn ống


/'ɔ:gən,bildə/

danh từ
người làm đàn ống

Related search result for "organ-builder"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.