Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
oppress
oppress
[ə'pres]
ngoại động từ
đè nặng
áp bức, đàn áp
oppressed with poverty
sự nghèo khổ đè nặng


/ə'pres/

ngoại động từ
đè bẹp, đè nặng
đàn áp, áp bức

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "oppress"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.