Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
omega

omega
['oumigə]
danh từ
Omega, o dài (chữ cái cuối cùng trong bảng chữ cái Hy-lạp)
cái cuối cùng; sự phát triển cuối cùng
Alpha and Omega
như Alphaômêga (ω)

/'oumigə/

danh từ
Omega, o dài (chữ cái Hy-lạp)
cái cuối cùng; sự phát triển cuối cùng

Related search result for "omega"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.