Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
octamerous
octamerous
[ɔk'tæmirəs]
danh từ
(thực vật học) mẫu 8 (con số các bộ phận trong hoa)


/ɔk'tæmirəs/

danh từ
(thực vật học) mẫu 8 (con số các bộ phận trong hoa)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.