Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
occultism
occultism
['ɔkəltizm]
danh từ
thuyết huyền bí; sự nghiên cứu điều huyền bí


/'ɔkəltizm/

danh từ
thuyết huyền bí


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.