Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
oanh liệtadj
glorious; far-famed
chiến công oanh liệt glorious feats

[oanh liệt]
glorious; illustrious
Chiến công oanh liệt
Glorious featsGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.