Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
notarial
notarial
[nou'teəriəl]
tính từ
(thuộc) công chứng viên
như notarized


/nou'teəriəl/

tính từ
(thuộc) công chứng viên; do công chứng viên lập ra (chứng thư...)

Related search result for "notarial"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.