Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
non-effective
non-effective
[,nɔn i'fektiv]
tính từ
không hiệu nghiệm
(quân sự) không đủ sức khoẻ để ở quân đội
danh từ
(quân sự) người không đủ sức khoẻ để ở quân đội


/'nɔni'fektiv/

tính từ
không hiệu nghiệm
(quân sự) không đủ sức khoẻ để ở quân đội

danh từ
(quân sự) người không đủ sức khoẻ để ở quân đội

Related search result for "non-effective"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.