Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
non-aligned
non-aligned
[,nɔn ə'laind]
tính từ
(chính trị) không liên kết
non-aligned countries
các nước không liên kết


/'nɔnə'laind/

tính từ
(chính trị) không liên kết
non-aligned countries các nước không liên kết

Related search result for "non-aligned"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.