Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhủng nhẳng


[nhủng nhẳng]
Refuse to listen to.
Nhủng nhẳng cưỡng lời cha mẹ
To refuse to listen to and act against one's parents advice.Refuse to listen tọ
Nhủng nhẳng cưỡng lời cha mẹ To refuse to listen to and act against one's parents advice


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.