Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhị hỉ


[nhị hỉ]
ceremony on the second day of weddingNewly-weds first visit to the bride ' s family (one the wedding day's morrow)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.