Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhẹm


[nhẹm]
(khẩu ngữ) Secret.
Nó giấu nhẹm chuyện ấy
He kept the story secret.(khẩu ngữ) Secret
Nó giấu nhẹm chuyện ấy He kept the story secret


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.