Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhặt nhạnhClear up, clear away
    Nhặt nhạnh hết dụng cụ vào To clear up all the tools. Gather
    Nhặt nhạnh tin tức To gather information


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.