Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhường lời


[nhường lời]
to give somebody the floor; to hand over to somebodyGive [up] the floor
Xin nhường lời cho diễn giả To beg to give the floor to the speaker


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.