Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhơ nhớp


[nhơ nhớp]
Filthy, mucky, sticky
Chân tay nhơ nhớp những bùn
To have one's hands and feel all mucky with mud.
mean, base, foulFilthy, mucky
Chân tay nhơ nhớp những bùn To have one's hands and feel all mucky with mud


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.