Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhân công


[nhân công]
manpower; labour; workforce
Tình trạng thiếu nhân công
Manpower shortage; shortage of labour
Tình trạng thừa nhân công
Labour surplus
Nhà máy này lúc nào cũng thiếu nhân công / thừa nhân công
This factory is always short-handed (short-staffed)/overstaffed
Ưu tiên hàng đầu cho những ngành cần nhiều nhân công
To give top priority to labour-intensive industriesManpower, hand
Sự thiếu nhân công The shortage of manpower
Nhà máy tuyển thêm mấy chục nhân công The factory took in several scores of hand


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.