Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nghỉ tay


[nghỉ tay]
to take a break; to take a rest
Nghỉ tay một chút để uống cà phê
To break for coffee; To take a coffee breakKnock off


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.