Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nghỉ ốm


[nghỉ ốm]
to be on sick leave; to be off sick
Cho nghỉ ốm 3 ngày
To grant somebody three days' sick leaveTake one's sick leave


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.