Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngặt vì


[ngặt vì]
Because of the compelling reason of the complling reason of money shortage.
unfortunately; however; it's unfortunate thatBecause of the compelling reason of the complling reason of money shortage


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.