Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
negative

negative
['negətiv]
tính từ
không; phủ định, phủ nhận, cự tuyệt, phản đối, từ chối; cấm đoán
to give a negative answer
trả lời từ chối, trả lời không
negative sentence
câu phủ định
negative criticism
sự phê bình tiêu cực
negative evidence
chứng cớ tiêu cực
(điện học), (toán học); (nhiếp ảnh) âm
negative pole
cực âm
negative sign
dấu âm
negative proof
bản âm
danh từ
lời từ chối, lời cự tuyệt
"No" is a negative
" Không" là một lời từ chối
quyền phủ định, quyền phủ nhận, quyền phủ quyết
tính tiêu cực
he is a bundle of negatives
nó mang nặng tính tiêu cực
(toán học) số âm
(điện học) cực âm
(nhiếp ảnh) bản âm
(ngôn ngữ học) từ phủ định
ngoại động từ
phủ nhận; phủ định, cự tuyệt, bác bỏ
experiments negatived that theory
thực nghiệm đã bác bỏ thuyết đó
phản đối, chống lại (lời phát biểu)
làm thành vô hiệuâm // sự phủ định; câu trả lời phủ định, đại lượng âm; (vật lí) bản âm

/'negətiv/

tính từ
không; phủ định, phủ nhận, cự tuyệt, phản đối, từ chối; cấm đoán
to give a negative answers trả lời từ chối, trả lời không
negative sentence câu phủ định
negative criticism sự phê bình tiêu cực
negative evidence chứng cớ tiêu cực
(điện học), (toán học); (nhiếp ảnh) âm
negative pole cực âm
negative sign dấu âm
negative proof bản âm

danh từ
lời từ chối, lời cự tuyệt
the answers is in the negative câu trả lời là "không"
quyền phủ định, quyền phủ nhận, quyền phủ quyết
tính tiêu cực
he is a bundle of negatives nó mang nặng tính tiêu cực
(toán học) số âm
(điện học) cực âm
(nhiếp ảnh) bản âm
(ngôn ngữ học) từ phủ định

ngoại động từ
phủ nhận; phủ định, cự tuyệt, bác bỏ
experiments negatived that theory thực nghiệm đã bác bỏ thuyết đó
phản đối, chống lại (lời phát biểu)
làm thành vô hiệu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "negative"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.