Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nearness
nearness
['niənis]
danh từ
trạng thái ở gần
tính chi ly, tính chắt bóp, tính keo kiệt


/'niənis/

danh từ
trạng thái ở gần
tính chi ly, tính chắt bóp, tính keo kiệt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "nearness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.