Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
naturalization
naturalization
[,næt∫rəlai'zei∫n]
danh từ
sự nhập quốc tịch; sự nhập tịch (ngôn ngữ)
Naturalization papers
Hồsơ nhập tịch (chứng thực một người đã được làm công dân của một nước)
sự làm cho hợp với thuỷ thổ (cây, vật)


/,nætʃrəlai'zeiʃn/

danh từ
sự tự nhiên hoá
sự nhập quốc tịch; sự nhập tịch (ngôn ngữ)
sự làm cho hợp với thuỷ thổ (cây, vật)

Related search result for "naturalization"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.