Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
naturalist
naturalist
['næt∫ərəlist]
danh từ
nhà tự nhiên học
người theo chủ nghĩa tự nhiên


/'nætʃərəlist/

danh từ
nhà tự nhiên học
người theo chủ nghĩa tự nhiên

Related search result for "naturalist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.