Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
naturalism
naturalism
['næt∫rəlizm]
danh từ
tính tự nhiên
chủ nghĩa tự nhiên


/'nætʃrəlizm/

danh từ
tính tự nhiên, thiên tính
chủ nghĩa tự nhiên

Related search result for "naturalism"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.