Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
napoo
napoo
[næ'pu:]
thán từ
(quân sự), (từ lóng) tong rồi!, tiêu rồi!, phăng teo rồi!


/næ'pu:/

thán từ
(quân sự), (từ lóng) tong rồi!, tiêu rồi!, phăng teo rồi!

Related search result for "napoo"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.