Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nadiral
nadiral
['neidiərəl]
tính từ
(thiên văn học) (thuộc) thiên đế
(thuộc) điểm thấp nhất


/'neidiərəl/

tính từ
(thiên văn học) (thuộc) thiên đế
(thuộc) điểm thấp nhất

Related search result for "nadiral"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.