Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nỗi nhà


[nỗi nhà]
One's family situation, one's family plight.
domestic/family/home affairsOne's family situation, one's family plight


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.