Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nô dịch


[nô dịch]
to enslave; to subdue; to subjugate
Bọn chúng muốn nô dịch các nước nhược tiểu
They want to enslave the small and weak nations
servile; slavishEnslave, subdue, subjugate


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.