Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mystique
mystique
[mis'ti:k]
danh từ
không khí thần bí
thuật thần bí


/mis'ti:k/

danh từ
không khí thần bí
thuật thần bí

Related search result for "mystique"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.