Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mutual-aid team
mutual-aid+team
['mju:tjuəleid'ti:m]
danh từ
tổ đổi công


/'mju:tjuəleid'ti:m/

danh từ
tổ đổi công

Related search result for "mutual-aid team"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.