Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
municipalise
municipalise
[,mju(:)'nisipəlaiz]
động từ
Xem municipalize


/mju:'nisipəlaiz/ (municipalise) /mju:'nisipəlaiz/

ngoại động từ
đô thị hoá

Related search result for "municipalise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.